SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ

Szczególną ostrożność musimy zachować podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych, które znajduje się w pobliżu przystanku autobusowego. W takim miejscu prawdopodobieństwo nagłego po­jawienia się przechodniów na jezdni jest znaczne .Zdarzają się sytuacje,* w których trudno jest wprowadzać w życie postanowienia przepisów ruchu drogowego. Przykładem może być przejście przez jezdnię o nieznacznym ruchu pojazdów, lecz o intensywnym ruchu pieszych. Kierowca, który zatrzymał się przed takim przejściem dla pieszych, może bardzo długo cze­kać na przerwę w ruchu pieszych, gdyż’ciągle nowe ich grupki wkraczają na jezdnię. Wjechanie w ten sznur ludzi jest bardzo trudne i musi być wykonywane z dużą ostrożnością, piesi bowiem traktują jezdnię po prostu jako część chodnika i nie kwapią się do przepuszczenia pojazdu.

POSTĘPOWANIE KIEROWCÓW

Takie-postępowanie kierowców jest nieprzepisowe i wielce niebezpieczne. Jest ..ono ponadto sprzeczne z zasadami kultury na jezdni i powinno być stanowczo tępione. Przypomnijmy jeszcze dwa istotne zakazy kodeksu drogowe­go.. Pierwszy z nich zabrania wyprzedzania na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem przejść, na -któ­rych ruch .jest kierowany. Drugi — zabrania omijania pojazdu, który poruszał się^w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu przepuszczenia’pieszych. Te dwie opisane sytuacje często zdarzają się na drogach. Pamiętajmy więc, aby nigdy nie zlekce­ważyć wspomnianych przepisów.

PRZY WIĘKSZYM RUCHU

Przy nieco większym ruchu pojazdów  i pieszych sytuacja jest podobna, z tym że i piesi, i pojazdy zbierają się w grupki.  Jakże jednak często, szczególnie na jezdniach, na których pojazdy jadą szybko, kierowcy traktują pieszych jak intruzów: straszą znajdujących się na jezdni pieszych szybkim zbliżaniem się do przejścia, po czym omijają idących o centymetry. Zdarza się wielokrotnie, że używają sygnału dźwiękowego, by zgonić przechodnia z przejścia dla. pieszych, na którym przepisowo prze­kracza on ulicę. Zdarza się wreszcie często, że przechodzień zosta­je uwięziony na środku jezdni przez omijające go z przodu i z ty­łu szybko jadące samochody, które w oczywisty sposób naru­szają przepisy ruchu,drogowego.

PIESZY NA JEZDNI

  • Zachowanie się kierowców zbliżających się do przejścia dla pieszych jest unormowane przepisem kodeksu drogowego, który daje pierwszeństwo pieszym znajdującym się już na przejściu dla pieszych. Z drugiej jednak strony pieszemu nie wolno wkraczać na jezdnię, jeżeli do przejścia dla pieszych zbliża się pojazd.Na drogach o niewielkim ruchu przepisów tych łatwo jest prze­strzegać. Widząc.z pewnej odległości pieszego wkraczającego na jezdnię, kierowca zwolni, a jeżeli trzeba, nawćt zatrzyma pojazd przed przejściem,dla pieszych, umożliwiając mu spokojne i bez­pieczne przekroczenie jezdni. Także pieszy, gdy zobaczy nadje­żdżający pojazd, zaczeka chwilę, pozwalając mu przejechać, po | czym wkroczy na jezdnię.

W OBSZARZE ZABUDOWANYM

Pamiętajmy także, że używanie sygnału dźwiękowego jest zabronione na obszarze zabudowanym. Nie posługujmy się nim również w miejscach, w których jest to zabronione znakiem dro* gowym, choć i tutaj jego krótkie użycie, lecz tylko w sytuacjach grożących wypadkiem, będzie nam wybaczone.Pamiętajmy, że rozporządzamy – jeszcze innym, cichym urządze­niem ostrzegawczym, a mianowicie światłami drogowymi. Krótkie błyśnięcie tymi światłami jest niejednokrotnie równie skuteczne,szczególnie podczas dnia. W nocy .operujmy światłami drogowy­mi ostrożnie, gdyż możemy nimi oślepić jadącego przed nami (w lusterku) i jadących z przeciwka.

W CELU OSTRZEŻENIA

Sygnałem dźwiękowym posłużymy się w celu ostrzeżenia jadącego przed nami pojazdu o zamiarze jego wyprzedzenia, zatrą- i bimy na pieszych idących skrajem jezdni, zasygnalizujemy donośnie nasze zbliżanie się jadącym w tym samym kierunku rowe- : rzystom i woźnicom. Sygnału dźwiękowego użyjemy także w każdej sytuacji, w której zachodzi konieczność nagłego, silnego  ostrzeżenia, na przykład w celu zatrzymania pojazdu wyjeżdżającego na skrzyżowaniu z lewej strony czy ostrzeżenia wyprzedzanego pojazdu, który także zaczyna wyprzedzać itp..Nie wstydźmy się stosować sygnału dźwiękowego tam, gdzie jest to niezbędne lub pomocne, ale też starajmy się go nie nadu- I żywać.

UŻYWANIE SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO

Przypomnijmy, że na obszarach zabudowanych można rozwijać prędkość do 60 km/h. Prędkość większa może być dozwolona odpowiednim znakiem drogowym.Użycie sygnału dźwiękowego stanowi najpowszechniejszy spo­sób zwrócenia uwagi na nasz pojazd innym użytkownikom drogi,poinformowania ich o zamierzonym przez nas manewrze, ostrzeże- | nia przed wykonaniem nie przewidzianego przez nas ruchu. Nie należy krępować się w częstym używaniu sygnału dźwiękowego, i Jest on właśnie po to, aby informował innych kierowców i pie- ! szych o naszym zbliżaniu się i jego użycie bynajmniej nie stanowi formy zganiania innych z drogi, jak to jest wielokrotnie niesłusznie interpretowane.

SAMOCHODEM OSOBOWYM

Otóż samochodom osobowym i motocyklom poza obszarem zabudowanym zabrania się przekraczania prędkości 90 km/h. Dla samochodów osobowych, ciągnących przyczepę, samochodów cię­żarowych (także z przyczepą),- autobusów, ciągników siodłowych itp. górna granica prędkości określona została ina 70-km/h. Na autostradach-oraz innych drogach, przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów samochodowych, samochody osobowe mogą rozwijać prędkość do 110 km/h, a autobusy (bez przyczep) — do 90 km/h. Zapamiętanie tych granicznych, dozwolonych przepisami pręd­kości niejednokrotnie pomoże kierowcy w prowadzeniu samocho­du, na przykład w czasie rozważania celowości wyprzedzania czy w ocenie wzajemnego położenia dwóch, zbliżających się ku sobie pojazdów itp.